Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutgevestigd aan de Zeshoevenstraat 17te (5071 BM) UDENHOUT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50142631 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Kinder Opvang Miriam | Udenhout zijn:

Website                 www.kinderopvangmiriam.nl

E-mail                    info@kinderopvangmiriam.nl

Telefoon                06 4616 7548

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutverwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of, omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Kinder Opvang Miriam | Udenhouthaar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Ouder 1, ouder 2, kind(eren):

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Nood telefoonnummer

 

Kind(eren):

 • Ziektekostenverzekering en -nummer
 • Huisarts NAW
 • Tandarts NAW

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Kinder Opvang Miriam | Udenhoutkan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangmiriam.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutverwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen/appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutneemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaarperiode Reden
Personalia 7 jaar na ontbinding rechtspersoon Wettelijk verplichting; art.2:24BW
Adresgegevens 7 jaar na ontbinding rechtspersoon Wettelijk verplichting; art.2:24BW
Contactgegevens 7 jaar na ontbinding rechtspersoon Wettelijk verplichting; art.2:24BW

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutverkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinder Opvang Miriam | Udenhoutblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kinder Opvang Miriam | Udenhoutdeelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, partijen die betalingen verwerken.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinder Opvang Miriam | Udenhouten heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvangmiriam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kinder Opvang Miriam | Udenhoutneemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.